czwartek, 12 maja 2016

?

?

? przez kasias z wykorzystaniem short sleeve shirts

✌

by kasias featuring a crop top
1. W jakim mieście urodził się Jezus?
a) Nazaret b) Betlejem
c) Jerozolima d) Kafarnaum
2. Jaki król panował w Judei w chwili narodzenia Jezusa?
a) Filip b) Herod
c) Aleksander d) Antygon
3. Skąd przybyli Mędrcy do Jezusa?
a) ze Wschodu b) z Północy
c) z Zachodu d) z Południa
4. Gdzie przed Herodem uciekała Święta Rodzina?
a) do Palestyny b) do Egiptu
c) do Samarii d) do Asyrii
5. W jakim mieście wychował się Jezus?
a) Betlejem b) Tars
c) Damaszek d) Nazaret
6. Kto udzielał chrztu w rzecze Jordan?
a) Maryja b) Józef z Arymatei
c) Jan Chrzciciel d) Barabasz
7. Ile dni Jezus przebywał na pustyni i tam był kuszony przez diabła?
a) dwadzieścia b) czterdzieści
c) sześćdziesiąt d) osiemdziesiąt
8. Jakie były imiona pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów?
a) Szymon i Andrzej b) Jakub i Jan
c) Filip i Bartłomiej d) Mateusz i Tomasz
9. Która budowla jest dobra?
a) zbudowana na piasku b) zbudowana w mieście
c) zbudowana na skale d) zbudowana z kamienia
10. Z jakiego miasta był Setnik, któremu Jezus uzdrowił sługę?
a) Kafarnaum b) Niniwa
c) Cezarea d) Jerozolima
11. Kogo Jezus uzdrowił w domu Szymona?
a) matkę Szymona b) siostrę Szymona
c) teściową Szymona d) syna Szymona
12. Co, według Ewangelii, Jezus uciszył na jeziorze?
a) dziką rybę b) burzę
c) łódź d) wodę
13. Kogo Jezus uzdrowił w kraju Gadareńczyków?
a) dwóch opętanych b) dwóch chromych
c) dwóch niewidomych d) dwóch niemych
14. Jaki Apostoł przed powołaniem go przez Jezusa pracował w komorze celnej?
a) Andrzej b) Judasz
c) Mateusz d) Tadeusz
15. Kim był Jair?
a) zwierzchnik kupców b) zwierzchnik celników
c) zwierzchnik rybaków d) zwierzchnik synagogi
16. Kim dla Jaira była uzdrowiona przez Jezusa osoba?
a) matką b) żoną
c) synową d) córką
17. Na co cierpiała kobieta, która chciała dotknąć się płaszcza Jezusa?
a) na niemoc fizyczną b) na krwotok
c) na chorobę psychiczną d) na ból pleców
18. Czy Apostoł Paweł został wybrany do grona Dwunastu?
a) nie b) tak
c) tak, ale po śmierci Judasza d) tak, ale po śmierci Tomasza
19. Co Jezus mówi w odpowiedzi na zarzut faryzeuszów o łuskaniu kłosów w szabat?
a) Syn Człowieczy jest Panem szabatu b) człowiek został ustanowiony dla szabatu
c) człowiek nie może tak postępować d) nic Jezus nie odpowiada
20. W jaki dzień tygodnia Jezus uzdrowił człowieka, który miał uschłą rękę?
a) w pierwszy dzień tygodnia b) w trzeci dzień tygodnia
c) w piąty dzień tygodnia d) w szabat
21. O jakim proroku Jezus mówi, że był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby?
a) Izajasz b) Jeremiasz
c) Amos d) Jonasz
22. Kogo Jezus nazywa swoimi krewnymi?
a) Marię Magdalenę i Joannę b) mieszkańców Nazaretu
c) Józefa i Maryję d) ci, którzy pełnią wolę Jego Ojca
23. Kogo dotyczy przypowieść Jezusa, w której mówi o wydawaniu plonu trzydziestokrotnego, sześćdziesięciokrotnego i stokrotnego?
a) rybaka b) siewcy
c) gospodarza d) sędziego
24. Z jakiego ziarnka wyrasta według przypowieści Jezusa roślina, która jest większa od jarzyn?
a) ziarnka fasoli b) ziarnka grochu
c) ziarnka gorczycy d) ziarnka pszenicy
25. W jakim mieście Jezus zdziałał niewiele cudów z powodu niedowiarstwa mieszkańców?
a) Jerozolimie b) Betlejem
c) Kafarnaum d) Nazarecie
26. Jak miał na imię brat Heroda?
a) Józef b) Filip
c) Piotr d) Jakub
27. Jak Herod uśmiercił Jana Chrzciciela?
a) nakaz ścięcia głowy b) spalenie
c) pożarcie przez zwierzęta d) pchnięcie nożem
28. Do którego z Apostołów idącego po jeziorze Jezus powiedział: „Czemu zwątpiłeś małej wiary”?
a) Piotra b) Jakuba
c) Mateusza d) Jana
29. Skąd, według Jezusa, pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa?
a) z serca ludzkiego b) z duszy ludzkiej
c) z umysłu ludzkiego d) z pragnień ludzkich
30. Która kobieta powiedziała Jezusowi, że „i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”?
a) Samarytanka b) Kananejka
c) Nazaretanka d) Moabitka
31. W okolicach jakiej miejscowości Piotr wyznał, że Jezus jest Mesjaszem?
a) Cezarei Filipowej b) Tyru
c) Betel d) Szilo
32. Co trzeba zrobić, aby pójść za Jezusem?
a) zaprzeć się Jego samego b) zaprzeć się siebie samego
c) zachować swoje życie d) uporządkować sprawy rodzinne
33. Którzy Apostołowie byli świadkami przemienienia?
a) Judasz, Jakub, Mateusz b) Tomasz, Szymon, Andrzej
c) Jakub, Bartłomiej, Tadeusz d) Piotr, Jakub, Jan
34. Kto ukazał się Apostołom w chwili przemienienia?
a) Eliasz z Mojżeszem b) Izajasz z Jeremiaszem
c) Micheasz z Izaakiem d) Abraham z Salomonem
35. Co ma sobie uwiązać do szyi człowiek, który jest powodem zgorszenia?
a) sznur b) kamień młyński
c) filakterie d) ozdobną chustę
36. Ile razy Jezus każe przebaczać popełnione przez brata wykroczenia?
a) 55 b) 66
c) 77 d) 88
1. Kto przyszedł do Jezusa z zapytaniem: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne”?
a) ubogi młodzieniec b) bogaty starzec
c) bogaty młodzieniec d) ubogi starzec
2. Komu jest łatwiej przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego?
a) koniowi b) słoniowi
c) wielbłądowi d) krokodylowi
3. Jaki pieniądz otrzymali robotnicy za pracę w winnicy?
a) grosz b) talent
c) denar d) stater
4. Kto wstawił się za synami Zebedeusza?
a) matka b) ojciec
c) rodzeństwo d) kuzynostwo
5. Ilu było niewidomych pod Jerychem?
a) dwóch b) trzech
c) czterech d) pięciu
6. Na jakim zwierzęciu Jezus wjeżdżał do Jerozolimy?
a) oślica b) osiołek
c) wół d) wielbłąd
7. Co słali ludzie przed wjeżdżającym Jezusem?
a) kwiaty b) zioła
c) kadzidło d) płaszcze
8. Jakie okrzyki słyszał Jezus pod swoim adresem, gdy wjeżdżał do Jerozolimy?
a) „Niech żyje Jezus z Nazaretu” b) „Oto nasz król”
c) „Hosanna Synowi Dawida” d) „Na krzyż z nim”
9. Skąd Jezus powypędzał kupców i sprzedawców?
a) z synagogi b) z domu Szymona
c) z domu Łazarza d) ze świątyni
10. Co się stało z nieurodzajnym drzewem figowym?
a) wydało owoce b) zostało ścięte
c) natychmiast uschło d) straciło liście
11. Co zrobili rolnicy z synem właściciela winnicy z przypowieści Jezusa?
a) zapłacili mu należność b) prosili o przebaczenie
c) schwytali i zabili d) ukradli mu pieniądze
12. Czy, według Jezusa, należy płacić podatek Cezarowi?
a) tak b) nie zawsze
c) nie d) raz na dwa lata
13. Kto twierdził, że nie ma zmartwychwstania?
a) faryzeusze b) saduceusze
c) zeloci d) uczeni w Piśmie
14. Które, według Jezusa, jest pierwsze ze wszystkich przykazań?
a) przykazanie kościelne b) przykazanie Boże
c) przykazanie miłości d) przykazanie żydowskie
15. O kim Jezus mówił, że lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach?
a) Apostołowie b) uczeni w Piśmie
c) żołnierze rzymscy d) krewni Jezusa
16. Do ilu panien porównał Jezus królestwo niebieskie?
a) 5 b) 10
c) 15 d) 20
17. Ile kolejno talentów otrzymali do pomnożenia słudzy od swojego pana, gdy ten wybierał się w podróż?
a) 5, 2, 1 b) 7, 5, 3
c) 4, 3, 2 d) 3, 2, 1
18. Ile dni przed Paschą arcykapłani i starsi ludu postanowili pochwycić i zabić Jezusa?
a) jeden dzień b) dwa dni
c) trzy dni d) cztery dni
19. W jakiej miejscowości mieszkał Szymon Trędowaty?
a) Jerozolima b) Nazaret
c) Kana Galilejska d) Betania
20. Kto postanowił wydać Jezusa arcykapłanom?
a) Juda Tadeusz b) Szymon Piotr
c) Tomasz d) Judasz Iskariota
21. Do jakiego sakramentu nawiązują słowa Chrystusa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”?
a) Chrztu świętego b) Namaszczenia chorych
c) Eucharystii d) Bierzmowania
22. Któremu z Apostołów Jezus przepowiedział, że się zaprze Mistrza?
a) Janowi b) Judaszowi
c) Piotrowi d) Jakubowi
23. Których Apostołów Jezus zabrał ze sobą, gdy byli w ogrodzie Getsemani?
a) Piotra i synów Zebedeusza b) Filipa, Mateusza i Jana
c) Andrzeja i synów Zebedeusza d) Andrzeja i Tomasza
24. Jaki znak Judasz dał tym, którzy przyszli pojmać Jezusa?
a) uścisk dłoni b) pocałunek
c) pokłon d) wskazanie ręką
25. Ile razy zaparł się Piotr Jezusa, zanim zapiał kogut?
a) dwa b) trzy
c) cztery d) pięć
26. Kogo uwolnili w zamian za Jezusa?
a) Bartłomieja b) Barabasza
c) Barnabę d) Barucha
27. Kto pomagał nieść krzyż Jezusowi?
a) Weronika b) Maryja
c) Apostoł Jan d) Szymon z Cyreny
28. Co oznacza słowo: „Golgota”?
a) „miejsce Klęski” b) „miejsce Czaszki”
c) „miejsce Zwycięstwa” d) „miejsce Poza miastem”
29. O której godzinie mrok ogarnął cała ziemię?
a) pierwsza b) trzecia
c) szósta d) dziewiąta
30. O której godzinie Jezus umarł na krzyżu?
a) pierwsza b) trzecia
c) szósta d) dziewiąta
31. Kto udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa?
a) Józef z Nazaretu b) Józef z Arymatei
c) Józef z Jerozolimy d) Józef z Betsaidy
32. Kto pierwszy przyszedł do grobu Jezusa?
a) Maria Magdalena i druga Maria b) Maria Magdalena i Salome
c) Maria Magdalena i Joanna d) Maria Magdalena i Maria, matka Jezusa
33. Kogo spotkały niewiasty, gdy po upływie szabatu przyszły do grobu?
a) Jezusa b) ogrodnika
c) anioła d) młodzieńca
34. Kto przekupił straże, aby mówili, że ciało Jezusa zostało skradzione?
a) uczniowie Jana b) arcykapłani i starsi
c) uczniowie Jezusa d) Piłat
35. Jakie ostatnie słowa skierował Jezus do Apostołów?
a) „A oto uchodźcie stąd i idźcie do Galilei oraz głoście Ewangelię”
b) A oto uchodźcie z Jerozolimy, bo zaczynają się prześladowania”
c) A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”
d) A oto zostawiam was sierotami, wy natomiast oczekujcie Mojego przyjście w chwale”