czwartek, 12 maja 2016

?

?

? przez kasias z wykorzystaniem short sleeve shirts

✌

by kasias featuring a crop top
1. W jakim mieście urodził się Jezus?
a) Nazaret b) Betlejem
c) Jerozolima d) Kafarnaum
2. Jaki król panował w Judei w chwili narodzenia Jezusa?
a) Filip b) Herod
c) Aleksander d) Antygon
3. Skąd przybyli Mędrcy do Jezusa?
a) ze Wschodu b) z Północy
c) z Zachodu d) z Południa
4. Gdzie przed Herodem uciekała Święta Rodzina?
a) do Palestyny b) do Egiptu
c) do Samarii d) do Asyrii
5. W jakim mieście wychował się Jezus?
a) Betlejem b) Tars
c) Damaszek d) Nazaret
6. Kto udzielał chrztu w rzecze Jordan?
a) Maryja b) Józef z Arymatei
c) Jan Chrzciciel d) Barabasz
7. Ile dni Jezus przebywał na pustyni i tam był kuszony przez diabła?
a) dwadzieścia b) czterdzieści
c) sześćdziesiąt d) osiemdziesiąt
8. Jakie były imiona pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów?
a) Szymon i Andrzej b) Jakub i Jan
c) Filip i Bartłomiej d) Mateusz i Tomasz
9. Która budowla jest dobra?
a) zbudowana na piasku b) zbudowana w mieście
c) zbudowana na skale d) zbudowana z kamienia
10. Z jakiego miasta był Setnik, któremu Jezus uzdrowił sługę?
a) Kafarnaum b) Niniwa
c) Cezarea d) Jerozolima
11. Kogo Jezus uzdrowił w domu Szymona?
a) matkę Szymona b) siostrę Szymona
c) teściową Szymona d) syna Szymona
12. Co, według Ewangelii, Jezus uciszył na jeziorze?
a) dziką rybę b) burzę
c) łódź d) wodę
13. Kogo Jezus uzdrowił w kraju Gadareńczyków?
a) dwóch opętanych b) dwóch chromych
c) dwóch niewidomych d) dwóch niemych
14. Jaki Apostoł przed powołaniem go przez Jezusa pracował w komorze celnej?
a) Andrzej b) Judasz
c) Mateusz d) Tadeusz
15. Kim był Jair?
a) zwierzchnik kupców b) zwierzchnik celników
c) zwierzchnik rybaków d) zwierzchnik synagogi
16. Kim dla Jaira była uzdrowiona przez Jezusa osoba?
a) matką b) żoną
c) synową d) córką
17. Na co cierpiała kobieta, która chciała dotknąć się płaszcza Jezusa?
a) na niemoc fizyczną b) na krwotok
c) na chorobę psychiczną d) na ból pleców
18. Czy Apostoł Paweł został wybrany do grona Dwunastu?
a) nie b) tak
c) tak, ale po śmierci Judasza d) tak, ale po śmierci Tomasza
19. Co Jezus mówi w odpowiedzi na zarzut faryzeuszów o łuskaniu kłosów w szabat?
a) Syn Człowieczy jest Panem szabatu b) człowiek został ustanowiony dla szabatu
c) człowiek nie może tak postępować d) nic Jezus nie odpowiada
20. W jaki dzień tygodnia Jezus uzdrowił człowieka, który miał uschłą rękę?
a) w pierwszy dzień tygodnia b) w trzeci dzień tygodnia
c) w piąty dzień tygodnia d) w szabat
21. O jakim proroku Jezus mówi, że był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby?
a) Izajasz b) Jeremiasz
c) Amos d) Jonasz
22. Kogo Jezus nazywa swoimi krewnymi?
a) Marię Magdalenę i Joannę b) mieszkańców Nazaretu
c) Józefa i Maryję d) ci, którzy pełnią wolę Jego Ojca
23. Kogo dotyczy przypowieść Jezusa, w której mówi o wydawaniu plonu trzydziestokrotnego, sześćdziesięciokrotnego i stokrotnego?
a) rybaka b) siewcy
c) gospodarza d) sędziego
24. Z jakiego ziarnka wyrasta według przypowieści Jezusa roślina, która jest większa od jarzyn?
a) ziarnka fasoli b) ziarnka grochu
c) ziarnka gorczycy d) ziarnka pszenicy
25. W jakim mieście Jezus zdziałał niewiele cudów z powodu niedowiarstwa mieszkańców?
a) Jerozolimie b) Betlejem
c) Kafarnaum d) Nazarecie
26. Jak miał na imię brat Heroda?
a) Józef b) Filip
c) Piotr d) Jakub
27. Jak Herod uśmiercił Jana Chrzciciela?
a) nakaz ścięcia głowy b) spalenie
c) pożarcie przez zwierzęta d) pchnięcie nożem
28. Do którego z Apostołów idącego po jeziorze Jezus powiedział: „Czemu zwątpiłeś małej wiary”?
a) Piotra b) Jakuba
c) Mateusza d) Jana
29. Skąd, według Jezusa, pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa?
a) z serca ludzkiego b) z duszy ludzkiej
c) z umysłu ludzkiego d) z pragnień ludzkich
30. Która kobieta powiedziała Jezusowi, że „i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”?
a) Samarytanka b) Kananejka
c) Nazaretanka d) Moabitka
31. W okolicach jakiej miejscowości Piotr wyznał, że Jezus jest Mesjaszem?
a) Cezarei Filipowej b) Tyru
c) Betel d) Szilo
32. Co trzeba zrobić, aby pójść za Jezusem?
a) zaprzeć się Jego samego b) zaprzeć się siebie samego
c) zachować swoje życie d) uporządkować sprawy rodzinne
33. Którzy Apostołowie byli świadkami przemienienia?
a) Judasz, Jakub, Mateusz b) Tomasz, Szymon, Andrzej
c) Jakub, Bartłomiej, Tadeusz d) Piotr, Jakub, Jan
34. Kto ukazał się Apostołom w chwili przemienienia?
a) Eliasz z Mojżeszem b) Izajasz z Jeremiaszem
c) Micheasz z Izaakiem d) Abraham z Salomonem
35. Co ma sobie uwiązać do szyi człowiek, który jest powodem zgorszenia?
a) sznur b) kamień młyński
c) filakterie d) ozdobną chustę
36. Ile razy Jezus każe przebaczać popełnione przez brata wykroczenia?
a) 55 b) 66
c) 77 d) 88
1. Kto przyszedł do Jezusa z zapytaniem: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne”?
a) ubogi młodzieniec b) bogaty starzec
c) bogaty młodzieniec d) ubogi starzec
2. Komu jest łatwiej przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego?
a) koniowi b) słoniowi
c) wielbłądowi d) krokodylowi
3. Jaki pieniądz otrzymali robotnicy za pracę w winnicy?
a) grosz b) talent
c) denar d) stater
4. Kto wstawił się za synami Zebedeusza?
a) matka b) ojciec
c) rodzeństwo d) kuzynostwo
5. Ilu było niewidomych pod Jerychem?
a) dwóch b) trzech
c) czterech d) pięciu
6. Na jakim zwierzęciu Jezus wjeżdżał do Jerozolimy?
a) oślica b) osiołek
c) wół d) wielbłąd
7. Co słali ludzie przed wjeżdżającym Jezusem?
a) kwiaty b) zioła
c) kadzidło d) płaszcze
8. Jakie okrzyki słyszał Jezus pod swoim adresem, gdy wjeżdżał do Jerozolimy?
a) „Niech żyje Jezus z Nazaretu” b) „Oto nasz król”
c) „Hosanna Synowi Dawida” d) „Na krzyż z nim”
9. Skąd Jezus powypędzał kupców i sprzedawców?
a) z synagogi b) z domu Szymona
c) z domu Łazarza d) ze świątyni
10. Co się stało z nieurodzajnym drzewem figowym?
a) wydało owoce b) zostało ścięte
c) natychmiast uschło d) straciło liście
11. Co zrobili rolnicy z synem właściciela winnicy z przypowieści Jezusa?
a) zapłacili mu należność b) prosili o przebaczenie
c) schwytali i zabili d) ukradli mu pieniądze
12. Czy, według Jezusa, należy płacić podatek Cezarowi?
a) tak b) nie zawsze
c) nie d) raz na dwa lata
13. Kto twierdził, że nie ma zmartwychwstania?
a) faryzeusze b) saduceusze
c) zeloci d) uczeni w Piśmie
14. Które, według Jezusa, jest pierwsze ze wszystkich przykazań?
a) przykazanie kościelne b) przykazanie Boże
c) przykazanie miłości d) przykazanie żydowskie
15. O kim Jezus mówił, że lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach?
a) Apostołowie b) uczeni w Piśmie
c) żołnierze rzymscy d) krewni Jezusa
16. Do ilu panien porównał Jezus królestwo niebieskie?
a) 5 b) 10
c) 15 d) 20
17. Ile kolejno talentów otrzymali do pomnożenia słudzy od swojego pana, gdy ten wybierał się w podróż?
a) 5, 2, 1 b) 7, 5, 3
c) 4, 3, 2 d) 3, 2, 1
18. Ile dni przed Paschą arcykapłani i starsi ludu postanowili pochwycić i zabić Jezusa?
a) jeden dzień b) dwa dni
c) trzy dni d) cztery dni
19. W jakiej miejscowości mieszkał Szymon Trędowaty?
a) Jerozolima b) Nazaret
c) Kana Galilejska d) Betania
20. Kto postanowił wydać Jezusa arcykapłanom?
a) Juda Tadeusz b) Szymon Piotr
c) Tomasz d) Judasz Iskariota
21. Do jakiego sakramentu nawiązują słowa Chrystusa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”?
a) Chrztu świętego b) Namaszczenia chorych
c) Eucharystii d) Bierzmowania
22. Któremu z Apostołów Jezus przepowiedział, że się zaprze Mistrza?
a) Janowi b) Judaszowi
c) Piotrowi d) Jakubowi
23. Których Apostołów Jezus zabrał ze sobą, gdy byli w ogrodzie Getsemani?
a) Piotra i synów Zebedeusza b) Filipa, Mateusza i Jana
c) Andrzeja i synów Zebedeusza d) Andrzeja i Tomasza
24. Jaki znak Judasz dał tym, którzy przyszli pojmać Jezusa?
a) uścisk dłoni b) pocałunek
c) pokłon d) wskazanie ręką
25. Ile razy zaparł się Piotr Jezusa, zanim zapiał kogut?
a) dwa b) trzy
c) cztery d) pięć
26. Kogo uwolnili w zamian za Jezusa?
a) Bartłomieja b) Barabasza
c) Barnabę d) Barucha
27. Kto pomagał nieść krzyż Jezusowi?
a) Weronika b) Maryja
c) Apostoł Jan d) Szymon z Cyreny
28. Co oznacza słowo: „Golgota”?
a) „miejsce Klęski” b) „miejsce Czaszki”
c) „miejsce Zwycięstwa” d) „miejsce Poza miastem”
29. O której godzinie mrok ogarnął cała ziemię?
a) pierwsza b) trzecia
c) szósta d) dziewiąta
30. O której godzinie Jezus umarł na krzyżu?
a) pierwsza b) trzecia
c) szósta d) dziewiąta
31. Kto udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa?
a) Józef z Nazaretu b) Józef z Arymatei
c) Józef z Jerozolimy d) Józef z Betsaidy
32. Kto pierwszy przyszedł do grobu Jezusa?
a) Maria Magdalena i druga Maria b) Maria Magdalena i Salome
c) Maria Magdalena i Joanna d) Maria Magdalena i Maria, matka Jezusa
33. Kogo spotkały niewiasty, gdy po upływie szabatu przyszły do grobu?
a) Jezusa b) ogrodnika
c) anioła d) młodzieńca
34. Kto przekupił straże, aby mówili, że ciało Jezusa zostało skradzione?
a) uczniowie Jana b) arcykapłani i starsi
c) uczniowie Jezusa d) Piłat
35. Jakie ostatnie słowa skierował Jezus do Apostołów?
a) „A oto uchodźcie stąd i idźcie do Galilei oraz głoście Ewangelię”
b) A oto uchodźcie z Jerozolimy, bo zaczynają się prześladowania”
c) A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”
d) A oto zostawiam was sierotami, wy natomiast oczekujcie Mojego przyjście w chwale”

środa, 23 marca 2016

Lábo Beauty Nail Gel Nails stick on - żelowe naklejane paznokcie

Lábo Beauty Nail Gel Nails stick on - żelowe naklejane paznokcie - dostępne w Naturze za 15zl i w Hebe za ok 20zł

To już moje trzecie podejście do tych właśnie paznokci. I wiecie co ? Jestem jak najbardziej zadowolona ! paznokcie mają same plusy ! Jako pierwszy plus to napewno cena - w drogerii Natura kosztuja one 14.99, częsta są tez na nie przeceny gdzie cena wynosi ok 10zł - jak na tnie paznokcie cena idealna ! Po drugie bardzo łatwa aplikacja paznokci i ich ściąganie - po tygodniu porostu same juz odpadaja, bo taki jest ich mniej więcej coś trzymania się na naturalnej płytce. Po trzecie mają 2 rozmiary szerokosci płytki wiec spokojnie dopasowują się do płytki, a co za tym się wiąże jedne opakowanie może nawet strczyć na dwa razy (w przypadku krótszych tych fioletowych bo dłuższe mają nieparzysztą liczbę). Jako jedynyinna tych paznokci jest to ze kiedy doyay włosów to one wchodzą pomiędzy szczelinę płytka a paznokieć ta gdzie nie ma żelu co jest dość uciążliwe.
Ale za cenę 15zł łatwo dostępnych przy balnej aplikacji są one hitem da oob które nie są z wyglądu własnej płytki - a ich największą zaletą to to że nie niszczą naszej płytki.

Bardzo serdecznie polecam was nie te żelowe paznokcie - z tego co widziałam jest kilka kolorów i wzorów o 2 rozmiary do wyboru.

SPOSÓB APLIKACJI :

1. Odtłuść paznokcie zmywaczem.
2. Dopasuj odpowiedni rozmiar i kształt do paznokci.
3. Odklej folie, która zabezpiecza klej.
4. Dopasuj paznokieć do płytki i mocno dociśnij ok 5s.
5. Gotowe ! Teraz możesz cieszyć się pięknymi paznokciami.

JAK ZDJĄĆ PAZNOKCIE ?
1. Podchacz delikatnie paznokcia i zaaplikuj zmywacz tak aby rozpuścić klej, możesz też moczyć paznokcie w zmywaczu ale jest to nizdrowe dla twoich skórek.
2. Po odczekaniu chwili oderwij paznokcie, ale pamietaj nie rób nic na siłę bo tylko zniszczysz płytkę.

Pozdrawiam wasza Marchewa :**

Jak leczyć mizofonie??

Jak leczyć mizofonie ?
Tak naprawdę nie ma na to żadnej terapii ani żadnych tabletek trzeba popsrostu z tym żyć.  Problem jako mizofonikow polega na tym ze my wiemy ze mamy mizofonie i sami w głowie czasami z premedytacją wyszukujemy w otoczeniu dźwięków które nas irytują - a to jest złe.  Człowiek sam siebie napędza. Zawiezie dał nas choć w minimalnym stopniu było to ze nie wiemy ze mamy mizofonie, tak było przynajmniej w moim wypadku. Do póki nie wiedziałam że ja mam moja choroba nie była aż taką nasiona.

Tak więc pierwsza moja rada jest to aby nie skupiać się na tym zabaradzo,tak wiem wiem jest to brdzo ciężkie wręcz nie do zrealizowania ale jakoś musimy z tym walczyć ! Po trochę małymi krokami.

Jak pewnie każdy wie najlepszym przyjacielem mizofonika są oczywiście nie kto inny jak słuchawki. Nasze małe zbawienie w busie czy tramwaju kiedy służymy jak osobnik obok nas niemiłosiernie dyszy gdyż biegł przez pół placu by zdążyć na tramwaj. Lecz pamiętajmy że słuchawki niszczą słuch, mój bardzo się pogorszył odkad bardziej intensywnie zaczęłam kolegować się z słuchawkami.

Moja trzecia rada jest nieukrywanie naszych uczuć. Jeżeli irytuje Cię mlaskanie domowników podtrzas obiadu powiedz to, staraj się im to na spokojnie wytłumaczyć o co chodzi a napewno zrozumieją !

Ostatnim ale dość skutecznym jest słuchanie ASMR. Większość z was pewnie nie wiem co to takiego, już wysniam. ASMR są to filmiki na yt, które mają na zadaniu pobudzić nasze zmysły poprzez szept szelestanie wydawanie dożyć odgłosów czy też poprzez np scenki. Jak wiecie jesteśmy uczulenia na różne szepty mlaskania czy też szeleszczeniu papierem, a poprzez taka konfrontację z tymi dźwiękami na filmkach możemy do nich trochę przywyknąć. Odkąd od około roku słucham właśnie tego typu materiału minimalnie moja mała obsesja się pomniejszyła, tak więc polecam wam bardzo serdecznie spróbować zakolegowac się z nimi ( musicię przesłuchać kilku różnych materiałów tego typu bo nie zawsze niektóre na nas działają, ja naprzyklad bardzo lubię typu scenki a nie lubię gdy są powtarzane słowa czy tez skrobanie paznokciami o kawałek deski ale to zależy od nas bo,  każdy z nas jest inny)

Tak więc na podumowanie stworzy mała listę :

1. Ograniczyć myślenie o tym ze jest się mizofonikiem.
2. Pamiętać że słuchawki to nasz najlepszy przyjaciel. (bardzo polecam na uspokojenie w trakcie 'szału?' płytę Pezeta " Muzyka emocjonalna" bardzo a to bardzo uspokaja).
3. Nie bujmy mówić się o tym ze niektóre dźwięki nas irytują, nasi bliscy powinni to zrozumieć i pamiętajcie starajcie się im to na spokojnie wytłumaczyć bo niektórzy nie mogą tego do końca zrozumieć.
4. Spróbować z filmami ASMR.

Pozdrawiam wasza Marchewa !

poniedziałek, 4 stycznia 2016

MIZOFONIA ! Co ? Gdzie ? I jak ?


NA WSTĘPIE PAMIĘTAJ ! Każda osoba inaczej reaguje, jedni po prostu wyjdą z pokoju, drudzy zaczną płakać ale i są takie osoby, które dla zmniejszenia bólu psychiczne będą sprawiać sobie samym ból na przykłąd przez cięcie się! Dlatego nie warto lekceważyć nawet tak małych zburzeń, bo one też potrafią uprzykrzyć człowiekowi życie! 
 
UWAGA ! UWAGA !

Jeżeli irytuje cię :mlaskanie, gryzienie, siorbanie, żucie, przełykanie, pocieranie skóry o skórę, sapanie, wzdychanie, pociąganie nosem, 'niewyjaśnione zasysanie śliny?'.To oznacza tylko jedno. Masz mizofonie, i powinieneś niezwłocznie przeczytać ten wpis (no i kilka następnych).MI-ZO-FO-NIA - CZYLI W STRESZCZENIU MÓWIĄ KULTURALNIE MEGA WKU**IENIE NA DŹWIĘKI PRZE INNYCH OSOBNIKÓW.

No to okej, pierwsze koty za płoty ! Jesteś tu to pewnie borykasz się z tym samy problemem co ja - czyli z nadwrażliwością na niektóre dźwięki i jako wisienkę na torcie pozwolę sobie dodać również nadwrażliwość na niektóre gesty, choć wiem, że to pewnie zalicza się do innej choroby ale ma powiązanie z mizofonią.


Może moją opowieść zacznę od tego, jak rozpoczęła się moja przygoda z mizofonią. Było to w czasach gimnazjum - czyli okres mojego najbardziej zawansowanego buntu młodzieńczego, zaczęłam zwracać uwagę na głośne oddychanie, sapanie, mówienie słodkim szeptem (tak wiem brzi to idotycznie), pocieranie skóry o skóry, szeleszczenie kartkami itp. i właśnie wtedy zaczęłam zwracać moim bliskim uwagę na te małe ale jednak jakie znaczące dla mnie szczegóły co było z ich strony zbywane tekstami typu : znowu wymyślasz, daj spokój, tobie zawsze coś nie pasuje itp itd. I to właśnie w tamtym momencie życia przestałam przesiadywać z rodziną, bo to nie miało żadnego sensu, gdy roześmiani członkowie rodziny opowiadają jakieś śmieszne anegnotki przy tym pocierając przedramię, a mi w tym samym momencie staje przed oczami obraz jak rzucam się na daną osobę i łamię mu tą rękę. Tak wiem  brzmi to psychicznie...ale tak się właśnie czujemy. 

A co jest w tym wszystkim najgorsze ? Że nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć rodzinie o co w tym wszystkich chodzi, bo to jest przecież nienormalne, żeby irytowało nas czyjeś oddychanie ? 
A jednak da się tak ! I w cale nie oznacza to że jesteśmy wariatami czy po prostu chcemy komuś zepsuć dzień lub zwrócić na siebie uwagę innych tylko po prostu jesteśmy bardziej wrażliwi na dźwięk niż inni. To jest normalne ! Tak jak ktoś ma łaskotki na stopach a inny nie tak my reagujemy "furią" na mlaskanie. 

Zazwyczaj nas mizoiołków (nazwijmy się tak bo to tak słodko brzmi jak mlaskanie...) irytują dźwięki i czasami gesty NASZYCH BLISKICH. Ja nie wiem czeku akurat to oni nas najbardziej irytują ? Może dlatego, że spędzamy z nimi najwięcej czasu i skrupulatnie powtarzam! skrupulatnie skupiamy się na ich zachowaniu wymienionym wyżej. 


No dobra ! To był taki mały wstęp?zapoznanie nas z naszym problemem, a w następnych wpisach podam wam kilka przydatnych rad jak niwelować/minimlnie zmieszyć objawy naszej choroby !

PRZYDATNE I UZUPEŁNIAJĄCE POSTY :


Buziaki, Marchewa :*

wtorek, 22 grudnia 2015

Chcialoby sie powiedziec ze to sesja - ale nie ladnie tak klamac !

Witam witam moi drodzy ! :*

Dzisiaj mieliśmy ostatni dzień w szkole przed upragnionym wolnym <3 całe 2 tygodnie - no dobra nie całe 2 :/ ale noo i tak się cieszmy ! Dlatego postanowiłam z dziewczynami Agą i Angeliką przejść się na małe zakupy a później na zdjęcia tak dla zabicia nudy i czasu, a by może akurat coś wyjdzie ? I wyszło ! Znaczy tak mi się wydaje po długiej obróbce w Voscocam coś tam wszyło :P A efekt końcowy oceńcie sami ! :*